Přednáška NMIN331 probíhá v Pondělí 10:40 v K8, přednáší prof. Jan Kratochvíl a Tomáš Gavenčiak. Pro představu o chystané látce viz stránku loňské přednášky.

Cvičení navazuje ve 12:20 tamtéž, cvičí Martin Balko. Více viz stránky cvičení.

Literatura

[KzDM] J. Matoušek, J. Nešetřil: Kapitoly z diskretní matematiky

[KaG] T. Valla, J. Matoušek: Kombinatorika a grafy I [online]

Probraná látka

Přednáška 19. 2. (JK, MB)

Matice sousednosti grafu, mocniny matice sousednosti a počet sledů v grafu. Laplacián grafu a počet koster grafu pomocí determinantu Laplaciánu.

Přednáška 26. 2. (TG, MB)

Obyčejné vyrvořující funkce a jejich aplikace. Definice vytvořujících funkcí a operací nad nimi včetně derivace, integrálu a konvoluce. Odvození vytvořujících funkcí přímou sumací, operacemi nad známými vyvořujícími funkcemi a z funkcionálních rovnic (například pro posloupnost ). Význam konvoluce v posloupnostech. Odvození vytvřující funkce a explicitního vzorce pro Fibonacciho posloupnost.

Zdroj: [KzDM] Sekce 10.1 - 10.3.

Přednáška 5. 3. (2x MB)

Pokračování o vytvořujících funkcích. Zobecněná binomická věta, počítání binárních stomů, uzávorkování a další cvičení. Viz též stránky cvičení.

Zdroj: [KzDM] Sekce 10.4 - 10.5.

Přednáška 12. 3. (2x JK)

Toky v sítích: definice, řezy a elementární řezy, věta o dualitě, Ford-Fulkersonův algoritmus a důkaz korektnosti pro racionální kapacity, topologický důkaz existence maximálniho toku i pro reálné kapacity, věta o existenci celočíselného maximálního toku při celočíselných kapacitách.

Hallova věta a systémy různých reprezentantů (důkaz přes toky v sítích). Věta o párování v bipartitiním grafu (všechny stupně jedné partity alespoň takové jako všechny stupně druhé partity implikuje perf. párování), důsledek o perf. párováních v regulárních bipartitních grafech.

Zdroj: [KaG] Kapitoly 2 a 4.

Přednáška 19. 3. (2x TG)

Vcholová souvislost a hranová souvislost grafu, lemmata o monotonicitě při mazání hran, věta . Věty Ford-Fulkerson a Menger o vztahu hranové (resp. vrcholové) souvislosti a počtu hranově (resp. vrcholově) disjunktnich cest. Důkaz Königovy věty o vrcholovém pokrytí v bipartitním grafu pomocí toků v síti.

Zdroj: [KaG] Kapitola 3.

Cvičení: Algoritmus Ford-Fulkerson může běžet libovolně dlouho (s vahami v ) či nekonečně douho (s vahami v , viz Wikipedia). Doplňování latinských obdélníků na latinské čtverce. Dvojitě stochastická matice je afinní kombinací permutačních matic. Stabiní párování (stable marriage), existence a algoritmus.

Přednáška 26. 3. (TG, MB)

Přednáška 2. 4. (?)

Přednáška 9. 4. (?)

Přednáška 16. 4. (?)

Přednáška 23. 4. (?)

Přednáška 30. 4. (?)

Přednáška 7. 5. (?)

Přednáška 14. 5. (TG, MB)

Přednáška 21. 5. (TG, MB)